lang/html

HTML META Tags

C/H 2018. 6. 25. 08:30

Basic HTML Meta Tags

<meta name="keywords" content="your, tags"/>
<meta name="description" content="150 words"/>
<meta name="subject" content="your website's subject">
<meta name="copyright"content="company name">
<meta name="language" content="ES">
<meta name="robots" content="index,follow" />
<meta name="revised" content="Sunday, July 18th, 2010, 5:15 pm" />
<meta name="abstract" content="">
<meta name="topic" content="">
<meta name="summary" content="">
<meta name="Classification" content="Business">
<meta name="author" content="name, email@domain.com">
<meta name="designer" content="">
<meta name="reply-to" content="email@domain.com">
<meta name="owner" content=""> <meta name="url" content="http://www.bluebreeze.co.kr">
<meta name="identifier-URL" content="http://www.bluebreeze.co.kr">
<meta name="directory" content="submission"> <meta name="category" content=""> <meta name="coverage" content="Worldwide"> <meta name="distribution" content="Global"> <meta name="rating" content="General"> <meta name="revisit-after" content="7 days"> <meta http-equiv="Expires" content="0"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache">


반응형

'lang > html' 카테고리의 다른 글

HTTPS & Referer  (0) 2018.08.09
Referrer Policy, (방문)출처 정책  (0) 2018.08.08
웹에서 사용되는 일반 스킴 포멧  (0) 2016.06.29
URL 문자 집합, 제한, 안전하지 않은 문자  (0) 2016.06.28
HTTP 리소스  (0) 2016.06.25