«   2018/10   »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Archives
Today
243
Total
1,167,402
안정적인 DNS서비스 DNSEver
관리 메뉴

Blue Breeze

n 을 이용한 nodejs 설치 및 관리 본문

Language/Node.js

n 을 이용한 nodejs 설치 및 관리

푸른바람 C/H 2016.05.13 12:12

CentOs

yum install nodejs
yum install npm
npm install n -g
n stable
# v6.0.0 설치
n -v
# yum 설치 버전
yum remove nodejs
# yum 설치 버전 제거

# 로그아웃 후 재 로그인

n -v
#v6.0.0 확인

npm update npm -g

Ubuntu

apt-get install nodejs, npm 이 후 n 설치 부터 동일


0 Comments
댓글쓰기 폼