«   2018/04   »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Archives
Today
3
Total
1,087,141
관리 메뉴

Blue Breeze

node.js Buffer 본문

Language/Node.js

node.js Buffer

푸른바람 푸른_바람 2018.01.11 10:31

var buf = new Buffer('my buffer content');
// accessing the 10th position of buf
console.log(buf.toString());
my buffer content

var buf = new Buffer(100);
console.log(buf.length);
100

buf.toString();
100

var buf = new Buffer(10);
buf.write("Node.js", "utf8");
buf.toJSON();
{ type: 'Buffer',
  data: [ 78, 111, 100, 101, 46, 106, 115, 0, 0, 0 ] }


'Language > Node.js' 카테고리의 다른 글

node.js 64bit int buffer  (0) 2018.01.25
2진수 채우기 zerofill  (0) 2018.01.12
node.js Buffer  (0) 2018.01.11
node.js zlib compress uncompress  (0) 2018.01.10
Pm2 log dateformat  (0) 2017.06.16
pm2 JSON(설정)으로 실행  (0) 2017.03.13
0 Comments
댓글쓰기 폼